Spring til indhold

Vedtægter

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforenings vedtægter er forelagt og vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. april 2014.

Vedtægter for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

  

§ 1 Navn hjemsted

Foreningens navn er Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening af 1973 og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

 

§ 2 Medlemmer

Alle interesserede kan blive medlemmer.

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er at samle ældre, pensionister og efterlønsmodtagere til møder, fester og udflugter.

 

§ 4 Kontingent

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der vedtages på den årlige generalforsamling og opkræves i april måned. Nye medlemmer indmeldt efter 31.12. betaler halvt kontingent.
Medlemmet slettes automatisk af foreningen, hvis kontingentet ikke betales.

 

§ 5 Regnskab

Regnskabet føres af foreningens kasserer. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabsår 1. april - 31. marts.

 

§ 6 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes som et medlemsmøde i april måned. Dato og sted fremgår af årsprogrammet og på hjemmesiden.

På generalforsamlingen aflægges og godkendes beretning og regnskab.

Alle afgørelser træffes ved flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer behandles. Forslag fra medlemmer skal være afleveret til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 8 Valg

Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer for 2 år med halvdelen hvert år, (lige år 3 medlemmer – ulige år 4 medlemmer), 1 bestyrelsessuppleant for 1 år, 2 bilagskontrollanter for 2 år og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

 

§ 9 Foreningens opløsning

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler, efter generalforsamlingens afgørelse, Brugerrådet ved Tuse Lokalcenter eller senioridrætten i Tuse.

 

 

Ovenstående vedtægter er forelagt og vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. april 2014.

 

 

                     

 

                     Feedback

Sidst opdateret

11.10.2017

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen