Spring til indhold

Om Tuse Lokalhistorisk Forening

Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorien i området og indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og andet materiale med tilknytning til de 2 sogne Butterup og Tuse.

Ny opslagstavle

Lokalhistorisk Forening har fået opsat en opslagstavle til venstre  for nedgangen til vort arkiv, som vi har døbt Raadhuskælderen

Her fremgår de aktiviteter der er  og oversigt over bestyrelsen m.m.
 

Stiftet

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne blev stiftet 4. februar 2008.
Foreningens hjemsted er Tuse forsamlingshus, hvor den lille sal bruges til bestyrelsesmøder og til ophængning af diverse billeder og plancher.

Lokale

Lokal Historisk Forening har fået det gamle kommunekontor for Butterup og Tuse sogn som blev nedlagt i 1970. Lokalet er på 30 m2 på Tuse Aktive Center og ligger i kælderen.

 

Vedtægter

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne. Vedtaget 4. februar 2008. Revideret på Generalforsamlingen den, 5. april 2017.

Vedtægter for Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogne


§1.  Foreningen kaldes i dagligdagen for Tuses Lokalhistorisk Forening. Den er oprettet ved samarbejde mellem Butterup-Tuse Hagested Pensionistforening, Brugerrådet ved Tuse  Ældrecenter, Senioridrætten i Tuse IF og Tuse Forsamlingshus. Dens arbejdsområde og hjemsted er Butterup og Tuse Sogne i Holbæk kommune. Foreningen er oprettet på den stiftende generalforsamling den, 4. februar 2008 og har sin base i lokalområdet.

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorien i området og på længere sigt, at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og andet materiale med tilknytning til lokalområdet. Foreningen søger at skabe og deltage i et bredt lokalt samarbejde med områdets foreninger og institutioner. Den samarbejder også med andre foreninger med samme interesseområder.
 
§3. Det samlede materiale, der ikke er registreret som personlig ejendom, betragtes som offentlig ejendom.

§4. Enhver kan søge optagelse i foreningen. Firmaer, foreninger og institutioner kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

§5. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Betaler et medlem ikke kontingent efter en ekstra påmindelse, kan medlemmet betragtes som værende udmeldt.

§6.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse og/eller ved meddelelse i andet medie, der dækker lokalområdet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, hvis der er punkter ud over de ordinære.

§7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne forlanger det.

§8. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af budgetforslag med fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.(afleveret 8 dage før generalforsamling)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisorer og suppleanter for disse.

§9. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. De vælges for 2 år ad gangen. I 2008 vælges de dog kun for 1 år. Revisorerne vælges også for 2 år og afgår skiftevis. 2-4 suppleanter for bestyrelsen og 2 revisorer vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der udsendes dagsorden og beslutningsreferat fra møderne til alle i bestyrelsen og suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Ingen i foreningen aflønnes, men bestyrelsen kan bevilge omkostningsdækning efter folkeoplysningsloven regler for ulønnede ledere.

§10. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§11. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser  med den foreningen  til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse kan ikke hæfte personligt.

§12. Til foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor opløsningen/nedlæggelsen er på dagsordenen. Evt ejendele overgår til Holbæk Stadsarkiv. Evt. formue overgår til Tuse Lokalforums disposition. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den, 4. februar 2008 efter indstilling fra repræsentanter for
Butterup-Tuse Hagested Pensionistforening,
Brugerrådet ved Tusecentret,
Senioridrætten i Tuse og
Tuse Forsamlingshus.
Tuse Forsamlingshus den, 21. januar 2008
Revideret på Generalforsamlingen den, 5. april 2017 
 

 

 

Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sognes bestyrelse.

Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogne.:   Adresse, Mail, og  telefon liste

 

Ole Svensson, Formand
Vestervangen 11, 4300 Holbæk
Tlf.: 22 34 49 70 mail. : ole@aosvensson.dk

Mogens Nielsen, Næstformand
Friggasvej 9, 4300 Holbæk
 mobil 31 17 50 78 mail.: mogenseva41@gmail.com

Erling Knudsen Sekretær
Konsul Beyers Alle 12   3.t.v.
mobil 25 76 27 94 mail.: ek4300h@gmail.com

Lis Schrøder Kasserer
Hvedevænget 12, Tuse, 4300 Holbæk
Mobil 30 34 02 98 mail.: link1946@mail.dk

Nana Nielsen, suppleant
Risvænget 7, 4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 51 92 mail.: nannaogoletuseby@gmail.com

Hans Christian Nielsen, Bestyrelsesmedlem
Tuse Skovvej 6, 4300 Holbæk
Tlf. 59 44 24 02 mobil.: 25 67 11 52 mail.: bonderupgaard@gmail.com

Anna Margrethe Christensen, bestyrelsesmedlem
Risvænget 29, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 54 35 mail.: annaboerge29@gmail.com

Nadia Caspersen, IT-ansvarlig
Mariehaven   27    4300 Holbæk
Tlf. 26 85 83 18 mail n.r.caspersen@gmail.com

Søren Steinmetz Suppleant
Havrevænget 7, Tuse, 4300 Holbæk
Tlf. 28 60 59 54 mail. Sorenogjette@hotmail.com

Erik Steffensen Suppleant
Hirsevænget 26, Tuse 4300 Holbæk
Tlf. 26 22 93 78 mail.  ejhsteffensen@gmail.com

Bodil Pedersen,  ansvarlig for kirkebladet   (ikke i bestyrelsen)
Ægirsvej 46, 4300 Holbæk
Tlf. 20 32 71 63   mail.: bodilpedersen46@gmail.com

Foreningens hjemmeside.: www.tuse.holbaek.dk
Vores hjemmeside redigeres af Lillian Bagge tlf. 24 60 87 66 mail.: lilbagge@outlook.com

Den, 2. oktober 2023 / Ole S        

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Privatlivspolitik

Stramninger af EU’s databeskyttelsesforordning med ikrafttrædelse pr. 25. Maj 2018 har medført nogle nye pligter og opgaver for foreningens bestyrelse, bl.a. skal vi orientere vore medlemmer om deres rettigheder, og om hvordan vi bruger deres personlige oplysninger. Derfor denne meddelelse om foreningens Persondatapolitik

Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogn                            Den, 3. Januar 2019

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger ?

Vi anvender dine personlige oplysninger til at oprette og administrere dit medlemskab af Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogn og til at opfylde foreningens formålsparagraffer. Vi bruger dine personlige oplysninger til at opkræve kontingent, indkalde dig til foreningens møder, herunder generalforsamlingen og indbydelse til foredrag og udflugter, der kunne have din interesse. Vi bruger desuden de personlige oplysninger til adressering af medlemsinformationer. Vi kan til enhver tid sende dig de personlige oplysninger, vi har registreret om dig samt give dig mulighed for at rette eller slette disse.

Hvilke typer personlige oplysninger indsamler vi ?

Kontaktoplysninger som navn, adresse og evt. e-mailadresse. Telefonnummer (hvis du vælger at oplyse det)

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger ?

I foreningsregi er det alene medlemmer af bestyrelsen samt den dataansvarlige, der har adgang til persondata. Ingen tredjepart udenfor foreningens bestyrelse har adgang til dine personlige oplysninger.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger ?

Hvis du ikke oplyser os dine personlige oplysninger, kan vi ikke oprette dig som medlem eller sende dig indbydelser og foreningsrelaterede informationer samt medlems info, som indgår i foreningens virke.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger ?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du har et aktivt medlemskab af Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogn. Du har til enhver tid ret til at opsige dit medlemskab. Hvis du vælger det, ophører medlemskabet og dine oplysninger slettes. Vi opbevarer fortsat dine personlige oplysninger, hvis der ligger nogen form for lovmæssige krav eller uafklarede tvister.  

M.v.h. bestyrelsen

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Tuse Forsamlingshus.

Generalforsamlinger

Generalforsamling 6. april 2022  

Niels Larsen

Efter Generalforsamlingen ca. kl. 19.45 er alle velkommen til at komme og høre Historiker Niels Larsen fortælle ”Om Livets Gang i Butterup-Tuse Efter 1945”
Fra Krigens slutning i 1945 og frem til i dag har de to særegne og umage sogne Butterup og Tuse, som hele Danmark, gennemgået en fantastisk udvikling. Indbyggertallet er ca. tredoblet. Den Tusefødte Niels Larsen vil fortælle om udviklingen og de mennesker, som boede i sognene, da han voksede op i Tuse. Der vil blive fortalt både overraskende, rørende og oprørende historier.
Arrangør: Butterup-Tuse Lokalhistoriske forening.
Der blev serveret kaffe og kage.

Generalforsamling 2020

Onsdag d. 30. september kl. 19.00 Generalforsamling i Tuse Forsamlingshus.
Bagefter fortalte den Tuse fødte, Carsten U. Larsen, direktør i Folketinget, om »Borgens« administration, og hvordan han sammen med 400 medarbejdere får hele den bagvedliggende maskine til at køre, så de folkevalgte kan løfte deres parlamentariske opgaver.

Der var lejlighed til spørgsmål og dialog om denne helt specielle arbejdsplads.

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Tuse Forsamlingshus 3. april 2019.
Der var stort fremmøde til generalforsamlingen i Tuse Forsamlingshus, Mogens Nielsen viste en spændende film om Holbæk fra 1936.

 

Generalforsamling 2018

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne afholdt generalforsamling onsdag den 4. april 2018

afholdtes i henhold til vedtægterne.
Til generalforsamlingen fik vi besøg af Statsarkivar Peter Blumensaadt fra Holbæk, der underholdte os med lidt Quizleg ”Hvornår var det nu det var”.
Foreningen bød på kaffe og kage. 

Så har vi den 16. maj haft bestyrelsesmøde med konstituering og her var der 2 ændringer vor sekretær Nadia blev IT-ansvarlig og Erling Knudsen, som tidligere har været sekretær, blev vor nye sekretær, hvilket også fremgår af tlf. og mail liste.

 

Generalforsamling 2017

Der blev afholdt generalforsamling den 5. april 2017

Niels Larsen fortalte om de  Dansk Vestindiske Øer, som vi solgte til USA for 100 år siden, med overtagelse den 31. marts 1917. Niels har undervist i 40 år, hvor af de 33 år var på Stenhus. Han er uddannet historiker fra Københavns Universitet i fagene samfundsfag, tysk og engelsk. Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen