Spring til indhold

Om Lokalhistorisk Forening

Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorien i området og indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og andet materiale med tilknytning til de 2 sogne.

Stiftet

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne blev stiftet 4. februar 2008.
Foreningens hjemsted er Tuse forsamlingshus, hvor den lille sal bruges til bestyrelsesmøder og til ophængning af diverse billeder og plancher.

Lokale

Lokal Historisk Forening, har fået et lille lokale til arkiv, på centret i kælderen på 6 m2, hvilket er meget fint. Vi har nu fået samlet, alle vore ting her, hvilket giver et dejligt overblik. 

Vedtægter

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne. Vedtaget 4. februar 2008. Revideret på Generalforsamlingen den, 5. april 2017.

Vedtægter for Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogne


§1.  Foreningen kaldes i dagligdagen for Tuses Lokalhistorisk Forening. Den er oprettet ved samarbejde mellem Butterup-Tuse Hagested Pensionistforening, Brugerrådet ved Tuse  Ældrecenter, Senioridrætten i Tuse IF og Tuse Forsamlingshus. Dens arbejdsområde og hjemsted er Butterup og Tuse Sogne i Holbæk kommune. Foreningen er oprettet på den stiftende generalforsamling den, 4. februar 2008 og har sin base i lokalområdet.

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorien i området og på længere sigt, at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og andet materiale med tilknytning til lokalområdet. Foreningen søger at skabe og deltage i et bredt lokalt samarbejde med områdets foreninger og institutioner. Den samarbejder også med andre foreninger med samme interesseområder.
 
§3. Det samlede materiale, der ikke er registreret som personlig ejendom, betragtes som offentlig ejendom.

§4. Enhver kan søge optagelse i foreningen. Firmaer, foreninger og institutioner kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

§5. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Betaler et medlem ikke kontingent efter en ekstra påmindelse, kan medlemmet betragtes som værende udmeldt.

§6.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse og/eller ved meddelelse i andet medie, der dækker lokalområdet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, hvis der er punkter ud over de ordinære.

§7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne forlanger det.

§8. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af budgetforslag med fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.(afleveret 8 dage før generalforsamling)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisorer og suppleanter for disse.

§9. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. De vælges for 2 år ad gangen. I 2008 vælges de dog kun for 1 år. Revisorerne vælges også for 2 år og afgår skiftevis. 2-4 suppleanter for bestyrelsen og 2 revisorer vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der udsendes dagsorden og beslutningsreferat fra møderne til alle i bestyrelsen og suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Ingen i foreningen aflønnes, men bestyrelsen kan bevilge omkostningsdækning efter folkeoplysningsloven regler for ulønnede ledere.

§10. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§11. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser  med den foreningen  til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse kan ikke hæfte personligt.

§12. Til foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor opløsningen/nedlæggelsen er på dagsordenen. Evt ejendele overgår til Holbæk Stadsarkiv. Evt. formue overgår til Tuse Lokalforums disposition. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den, 4. februar 2008 efter indstilling fra repræsentanter for
Butterup-Tuse Hagested Pensionistforening,
Brugerrådet ved Tusecentret,
Senioridrætten i Tuse og
Tuse Forsamlingshus.
Tuse Forsamlingshus den, 21. januar 2008
Revideret på Generalforsamlingen den, 5. april 2017 
 

 

 

Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sognes bestyrelse. I daglig tale Tuse Lokalhistoriske Forening

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sognes bestyrelse.

 

Suppleanter:

 

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Der blev afholdt generalforsamling den 5. april 2017 i Tuse Forsamlingshus.

Niels Larsen fortalte om de  Dansk Vestindiske Øer, som vi solgte til USA for 100 år siden, med overtagelse den 31. marts 1917. Niels har undervist i 40 år, hvor af de 33 år var på Stenhus. Han er uddannet historiker fra Københavns Universitet i fagene samfundsfag, tysk og engelsk. Feedback

Sidst opdateret

08.03.2018

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Efterlysning "Tuse-nyt"

Vi mangler følgende numre:

Lokal Historisk Forening efterlyser gamle  ”Tuse-nyt” til vort arkiv. Vi mangler følgende numre:  Marts 1971, august 1972, marts 1973, august 1974, august 1977 Fra 9. årgang nr. 8 og nr. 10  /  10. årgang nr. 2  /  21. årgang nr. 4 / 22. årgang nr. 2  /  25. årgang nr. 6  /  29 årgang nr. 4 / 30. årgang nr. 1 og 2  /  32. årgang nr. 1, 2 og 3. Ring venligst til Ole Svensson 22 34 49 70 eller en fra Bestyrelsen