Spring til indhold

Om Lokalhistorisk Forening

Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorien i området og indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og andet materiale med tilknytning til de 2 sogne.

Stiftet

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne blev stiftet 4. februar 2008.
Foreningens hjemsted er Tuse forsamlingshus, hvor den lille sal bruges til bestyrelsesmøder og til ophængning af diverse billeder og plancher.

Lokale

Lokal Historisk Forening har fået det gamle kommunekontor for Butterup og Tuse sogn som blev nedlagt i 1970. Lokalet er på 30 m2 på Tuse Aktive Center og ligger i kælderen

 

Vedtægter

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne. Vedtaget 4. februar 2008. Revideret på Generalforsamlingen den, 5. april 2017.

Vedtægter for Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogne


§1.  Foreningen kaldes i dagligdagen for Tuses Lokalhistorisk Forening. Den er oprettet ved samarbejde mellem Butterup-Tuse Hagested Pensionistforening, Brugerrådet ved Tuse  Ældrecenter, Senioridrætten i Tuse IF og Tuse Forsamlingshus. Dens arbejdsområde og hjemsted er Butterup og Tuse Sogne i Holbæk kommune. Foreningen er oprettet på den stiftende generalforsamling den, 4. februar 2008 og har sin base i lokalområdet.

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorien i området og på længere sigt, at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og andet materiale med tilknytning til lokalområdet. Foreningen søger at skabe og deltage i et bredt lokalt samarbejde med områdets foreninger og institutioner. Den samarbejder også med andre foreninger med samme interesseområder.
 
§3. Det samlede materiale, der ikke er registreret som personlig ejendom, betragtes som offentlig ejendom.

§4. Enhver kan søge optagelse i foreningen. Firmaer, foreninger og institutioner kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

§5. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Betaler et medlem ikke kontingent efter en ekstra påmindelse, kan medlemmet betragtes som værende udmeldt.

§6.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse og/eller ved meddelelse i andet medie, der dækker lokalområdet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, hvis der er punkter ud over de ordinære.

§7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne forlanger det.

§8. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af budgetforslag med fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.(afleveret 8 dage før generalforsamling)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisorer og suppleanter for disse.

§9. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. De vælges for 2 år ad gangen. I 2008 vælges de dog kun for 1 år. Revisorerne vælges også for 2 år og afgår skiftevis. 2-4 suppleanter for bestyrelsen og 2 revisorer vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der udsendes dagsorden og beslutningsreferat fra møderne til alle i bestyrelsen og suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Ingen i foreningen aflønnes, men bestyrelsen kan bevilge omkostningsdækning efter folkeoplysningsloven regler for ulønnede ledere.

§10. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§11. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser  med den foreningen  til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse kan ikke hæfte personligt.

§12. Til foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor opløsningen/nedlæggelsen er på dagsordenen. Evt ejendele overgår til Holbæk Stadsarkiv. Evt. formue overgår til Tuse Lokalforums disposition. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den, 4. februar 2008 efter indstilling fra repræsentanter for
Butterup-Tuse Hagested Pensionistforening,
Brugerrådet ved Tusecentret,
Senioridrætten i Tuse og
Tuse Forsamlingshus.
Tuse Forsamlingshus den, 21. januar 2008
Revideret på Generalforsamlingen den, 5. april 2017 
 

 

 

Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sognes bestyrelse.

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sognes bestyrelse.

 Adresse, mail, og  telefonliste

 

Ole Svensson, Formand

Vestervangen 11, 4300 Holbæk

Tlf.: 22 34 49 70 mail. olesvensson@allerupnet.dk

 

Mogens Nielsen, Næstformand

Friggasvej 9, 4300 Holbæk

Tlf.: 59 43 43 31 mobil 31 17 50 78 mail.: mogenseva41@gmail.com

 

Erling Knudsen Sekretær Suppleant

Kløvervænget 28, Tuse, 4300 Holbæk

Tlf. 59 43 72 45 mobil 25 76 27 94 mail.: hkek@cdnet.dk

 

Ole Nielsen, Kasserer

Risvænget 7, 4300 Holbæk

Tlf.: 59 43 51 92 mail.: nannaogoletuseby@gmail.com

 

Nana Nielsen, suppleant

Risvænget 7, 4300 Holbæk

Tlf.: 59 43 51 92 mail.: nannaogoletuseby@gmail.com

 

Hans Christian Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Tuse Skovvej 6, 4300 Holbæk

Tlf. 59 44 24 02 mobil.: 25 67 11 52 mail.: bonderupgaard@gmail.com

 

Anna Margrethe Christensen, bestyrelsesmedlem

Risvænget 29, 4300 Holbæk

Tlf. 59 43 54 35 mail.: annaboerge29@gmail.com

 

Nadia Caspersen, IT-ansvarlig

Tuse Byvej 98, 4300 Holbæk

Tlf. 26 85 83 18 mail n.r.caspersen@gmail.com

 

Bodil Pedersen Suppleant

Ægirsvej 46, 4300 Holbæk

Tlf. 59 43 53 43 mobil.: 20 32 71 63 mail.: bodilpedersen46@gmail.com

 

Edith Andersen Suppleant

Tuse Byvej 72, 4300 Holbæk

Tlf. 20 46 83 95 mail.: tea@tuseby.dk

 

Hanne Jakobsen Brandenburg, bestyrelsesmedlem

Markskellet 192, 4300 Holbæk

Tlf. 42 25 31 43   mail.: hanne-holbaek@hotmail.com

 

Foreningens hjemmeside.: www.tuse.holbaek.dk

 

Tuse Forsamlingshus v/Lene Rahbek tlf.: 27 85 16 59  mail.:  tuseforsamlingshus@gmail.com

 

Vor hjemmeside redigeres af Lillian Bagge tlf. 59 43 69 02 mail.: lilbagge@outlook.com

Den, 16. maj 2018 / Ole S        

 

 

 

 

Generalforsamling 2018

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne afholdt generalforsamling onsdag den 4. april 2018

Generalforsamlingen

afholdtes i henhold til vedtægterne.
Til generalforsamlingen fik vi besøg af Statsarkivar Peter Blumensaadt fra Holbæk, der underholdte os med lidt Quizleg ”Hvornår var det nu det var”.
Foreningen bød på kaffe og kage. 

 

Så har vi den 16. maj haft bestyrelsesmøde med konstituering og her var der 2 ændringer vor sekretær Nadia blev IT-ansvarlig og Erling Knudsen, som tidligere har været sekretær, blev vor nye sekretær, hvilket også fremgår af tlf. og mail liste.Feedback

Sidst opdateret

05.08.2018

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Efterlysning "Tuse-nyt"

Vi mangler følgende numre:

Lokal Historisk Forening efterlyser gamle  ”Tuse-nyt” til vort arkiv. Vi mangler følgende numre:  Marts 1971, august 1972, marts 1973, august 1974, august 1977 Fra 9. årgang nr. 8 og nr. 10  /  10. årgang nr. 2  /  21. årgang nr. 4 / 22. årgang nr. 2  /  25. årgang nr. 6  /  29 årgang nr. 4 / 30. årgang nr. 1 og 2  /  32. årgang nr. 1, 2 og 3. Ring venligst til Ole Svensson 22 34 49 70 eller en fra Bestyrelsen